Ground Beef Là Gì

0

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ topabc.net.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Bạn đang xem: Ground Beef Là Gì

The boy did not consume high risk foods, such as undercooked ground beef and unpasteurized milk, but had regularly played on a farm belonging to relatives.
Both hamburger and ground beef can have seasonings, but no water, phosphates, extenders, or binders added.
The national dishes include pljeskavica (a ground beef patty), evapi (grilled minced meat), and sarma.
After being stuffed with ground beef and spices, thin wheat dough parcels are cooked in yogurt and served hot in this sauce.
In one version, it is made from a mixture of ingredients that include ground beef, vegetables, beans, and bread crumbs.
As a result, some companies and organizations discontinued the provision of ground beef with the product.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên topabc.net topabc.net hoặc của topabc.net University Press hay của các nhà cấp phép.

*

Xem thêm: ” Trái Tim Mùa Thu Bản Trung Bị Chỉ Trích Vì “Câu Khách” Khó Hiểu

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập topabc.net English topabc.net University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt

Xem thêm: Phan Huyền Thư Sinh Năm Bao Nhiêu, Nói Về Nhà Thơ, Đạo Diễn Năm…”

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Cuộc Sống

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *